ประกาศตำรวจภูธรภาค 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2566 โดยวิธีการคัดเลือก


รายละเอียด :


 

 

 


วันที่ประกาศ : 09/12/2566 16:14:37