การฝึกอบรมบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)


รายละเอียด :
การฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หน่วยสอบตำรวจภูธรภาค ๒ 
วันที่ประกาศ : 14/12/2559 09:38:52