บทความทางวิชาการ


Smiley face การใช้อุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
จัดทำโดย พ.ต.ท.สินาท โสตถิปิณฑะ อจ.(สบ๓) ภาควิชากฎหมาย กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๒
วันที่เผยแพร่ 15 พฤศจิกายน 2559    15:28:11
   
Smiley face กฎหมายในชีวิตประจำวันที่ประชาชนควรรู้
จัดทำโดย พ.ต.ท.หญิง วิไล เครือแตง อจ.(สบ๓) ภาควิชากฎหมาย กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๒
วันที่เผยแพร่ 15 พฤศจิกายน 2559    13:48:15
   
Smiley face จริยธรรมกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
จัดทำโดย ร.ต.อ.หญิง ชนิษฎา อุดมพร อจ.(สบ๑) ภาควิชาทั่วไป กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๒
วันที่เผยแพร่ 16 พฤศจิกายน 2559    15:28:11
   
Smiley face การบริหารงานตํารวจไทยกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
จัดทำโดย ร.ต.อ.วุทธ สรรพ์วราภิภู อจ.(สบ๑) ภาควิชาบริหารงานตำรวจ กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๒
วันที่เผยแพร่ 17 พฤศจิกายน 2559    14:00:05
   
Smiley face ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและการคุ้มครองชาติพันธุ์ของคนไทยพลัดถิ่น
จัดทำโดย พ.ต.ท.หญิง แสงรวี สาระปรุง อจ.(สบ๒) ภาควิชากฎหมาย กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๒
วันที่เผยแพร่ 7 กุมภาพันธ์ 2560    10:00:11
   
Smiley face ผู้ใดคือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งมีอำนาจสืบสวน
จัดทำโดย ร.ต.อ. ณรงค์ศักดิ์ กัณหะสุต อจ.(สบ๑)ภาควิชาสืบสวน กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๒
วันที่เผยแพร่ 7 สิงหาคม 2560    13:30:30