การประชุมหารือเพื่อร่วมฟังข้อมูลและความเห็นในประเด็นความพร้อมในการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565 ณ ศฝร.ภ.2Post date: 03/11/2566 10:21:36