การฝึกอบรม"หลักสูตรรักษาความปลอดภัย" รุ่นที่ 5

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 ได้จัดการฝึกอบรม"หลักสูตรรักษาความปลอดภัย" รุ่นที่ 5 ศฝร.ภ.2 
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.สมเกียรติ  วัฒนพรมงคล ผบก.ศฝร.ภ.2 
โดยคณะครูฝึกและวิทยากรจาก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2  มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน 

Post date: 23/12/2560 23:06:50