การทดสอบสมรรถภาพทางกาย นสต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย นสต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(สถานียืนกระโดไกล 180 เซนติเมตร)

Post date: 20/12/2559 16:27:03